Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Shred-Ahead.com.

1. Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Shred-Ahead.com gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillen of zij mondeling, via internetdomeinen van Shred-Ahead.com of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk door Shred-Ahead.com zijn bevestigd, tenzij en zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient verbinden Shred-Ahead.com nimmer, tenzij deze door Shred-Ahead.com schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.

2. Definities
2.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Shred-Ahead.com opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Shred-Ahead.com zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst tussen Shred-Ahead.com en een afnemer komt eerst tot stand nadat Shred-Ahead.com de bestelling of opdrachten van afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk, via domeinnamen van Shred-Ahead.com heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Shred-Ahead.com met verzending van de te leveren zaken is aangevangen.
3.2 Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke, e-mail bevestiging van Shred-Ahead.com is uitsluitend deze bevestiging bindend.
3.3 Shred-Ahead.com is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Shred-Ahead.com, de financiële toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van de Shred-Ahead.com op schadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

4. Communicatie
4.1 Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Shred-Ahead.com, dan wel tussen Shred-Ahead.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Shred-Ahead.com, is Shred-Ahead.com niet aansprakelijk.

5. Levertijd
5.1 Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Shred-Ahead.com geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij bestellingen via internetdomeinen van Shred-Ahead.com, bedraagt de levertijd maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal de afnemer hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en zal afnemer tevens de mogelijkheid worden geboden om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door afnemer te kiezen rekeningnummer.
5.2 Bij overschrijding kan afnemer jegens Shred-Ahead.com geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

6. Recht van retour
6.1 Voor bestelling die via internetdomeinen van Shred-Ahead.com geschieden, geldt een afkoelingsperiode van 7 dagen na ontvangst van het geleverde, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. Afnemer heeft het recht om zonder opgaaf van reden het bestelde te retourneren mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: a. Het geleverde mag niet beschadigd en/of gemonteerd zijn. b. Het geleverde mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn. c. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. d. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee Shred-Ahead.com met instemming van de afnemer is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. e. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.
6.2 Voorts zijn de kosten voor het retour sturen van het geleverde voor rekening van afnemer. Ook aan Shred-Ahead.com doorberekende kosten, als gevolg van door afnemer gedane internetbetalingen die samen hangen met het geretourneerde product(en), zijn voor rekening van afnemer.
6.3 Na het ontvangen van het geretourneerde product(en), zal de bestelling worden geannuleerd. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door afnemer te kiezen rekeningnummer.
6.4 Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk aan Shred-Ahead.com te worden medegedeeld.

 

7. Afname, transport, lossing
7.1 Shred-Ahead.com heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer de zaken zelf komt afhalen bij Shred-Ahead.com.
7.2 Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij Shred-Ahead.com gereed staan ter afname en Shred-Ahead.com zulks aan afnemer heeft medegedeeld, is afnemer, binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht.
7.3 Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Shred-Ahead.com geschiedt is afnemer verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.
7.4 Niet-nakoming door afnemer van een verplichting genoemd in een van de vorige twee leden geeft Shred-Ahead.com het recht de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan afnemer in rekening te brengen zonder dat afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.

8. Prijs

8.1 Tenzij duidelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Shred-Ahead.com en luiden deze in euro’s, inclusief BTW.

9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering voldoen of contant voldoen bij afhalen.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Shred-Ahead.com geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Shred-Ahead.com garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.11.

Kwaliteit en garantie

11.1 Reclamering ten aanzien van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 7 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Shred-Ahead.com ontvangen zijn.
11.2 Shred-Ahead.com staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door haar geleverde zaken. Shred-Ahead.com staat alleen in voor de specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van geleverde zaken voorzover deze eisen en normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Shred-Ahead.com garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te gebruiken of te verwerken. Shred-Ahead.com aanvaart geen aansprakelijkheid voor, door of namens Shred-Ahead.com verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven terzake het geleverde.
11.3 Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen terzake het geleverde zaken gegrond is, zal Shred-Ahead.com, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak.
11.4 Shred-Ahead.com is op geen enkel andere wijze dan in het vorige lid bedoelde aansprakelijk voor de door afnemer, in welke vorm dan ook geldende schade, voor zover niet in strijd met enig geldende dwingende rechtelijke bepaling. Aansprakelijkheid voor enige vorm van vervolgschade of gederfde inkomsten waarvan sprake kan zijn door producten en/of diensten die zijn geleverd door Shred-Ahead.com, wordt Shred-Ahead.com hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en de aansprakelijkheid van Shred-Ahead.com blijft te allen tijde beperkt tot maximaal de hoogte van het aankoopbedrag.

11.5 Indien overeengekomen, strekt tot levering van zaken welke Shred-Ahead.com van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van Shred-Ahead.com beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens Shred-Ahead.com aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voorzover die toepassing voor afnemer gunstiger is dan toepassing van het in de vorige lede gestelde.

12. Niet toerekenbare tekortkomingen
12.1 Shred-Ahead.com is bevoegd hare keuze de overeenkomst met afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan afnemer ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolgen van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen: a. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Shred-Ahead.com toe te rekenen omstandigheden; b. Vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Shred-Ahead.com; c. Transportmoeilijkheden of transportbelemmering van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van Shred-Ahead.com wordt bemoeilijk of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvatting niet aan Shred-Ahead.com zijn toe in rekenen;

13. Uitsluiting precedentwerking
13.1 Wanneer door Shred-Ahead.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Shred-Ahead.com deze voorwaarden soepel toepast.

14. Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Op alle geschillen tussen Shred-Ahead.com en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Shred-Ahead.com, tenzij afnemer binnen een maand nadat Shred-Ahead.com schriftelijk een beroep op het handhavige beding heeft gedaan kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een niet in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Indien partijen geen overeenkomst bereiken over de aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.